કેન્દ્ર સરકારની યોજનાઓ | કાર્યક્રમો અને યોજનાઓ | મુખ્ય પૃષ્ઠ | આદિજાતિ વિકાસ કમિશ્નર

કેન્દ્ર સરકારની યોજનાઓ


gr

SCA to TSP

આદિજાતિ પેટા યોજનાની માટે ખાસ કેન્દ્રીય સહાય

Grant Under Article 275 (1)

Such sums as Parliament may by law provide shall be charged on the Consolidated Fund of India in each year as grants-in-aid of the revenues of such States as Parliament may determine to be in need of assistance, and different sums may be fixed for different states.

Conservation cum Development

To provide PVTGs with developmental inputs for accelerated growth and opportunities to improve livelihood, housing, access to safe drinking water, literacy and access to roads.

Umbrella Schemes

 

સંબંધિત કડીઓ
News and Events