સંપર્ક | ઈ-નાગરિક | મુખ્ય પૃષ્ઠ | આદિજાતિ વિકાસ કમિશ્નર

gr

સરનામુ
આદિજાતિ વિકાસ કમિશ્નરશ્રીની કચેરી,
1લો માળ, બિરસામુંડા ભવન,
સેક્ટર 10-એ, ગાંધીનગર
ફોન. નં.
+૯૧ ૭૯ ૨૩૨૫૭૭૦૩
 
Name Designation Contact
Shri Ranjeeth Kumar J. (IAS)Commissioner +91 79 232 57703
Shri M. K. Damor Joint Commissioner +91 79 232 53263
Shri M. K. Damor Joint Commissioner +91 79 232 53349
Smt L. R. Kakkad Deputy Commissioner +91 79 232 53263
Smt. B. K. Joshi Personal Secretary +91 79 232 54183
Shri M. S. Barot Personal Assistant +91 79 232 53349
 
Name Designation Contact