મુખ્ય પૃષ્ઠ | આદિજાતિ વિકાસ કમિશ્નર
કુલ આદિવાસી વસ્તી
89.17 Lacs
કુલ રાજ્ય બજેટ જોગવાઇ
14.75%
આદિવાસી જિલ્લાઓ
14
અનુસૂચિત જનજાતિ
25
આદિમ જુથો
5
સાક્ષરતા
દર
62%
આઈ.ટી.ડી.પી
કચેરીઓ
14

CoTD વિષે

રાજ્યનાં અંતરીયાળ આદિજાતિ વિસ્તારોનાં સર્વાગી વિકાસ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા સને ૧૯૭૬-૭૭ થી આદિજાતિ વિસ્તાર પેટા યોજનાનો અભિગમ અમલમાં મુકીને રાજ્યના બજેટમાં આ અંગેની અલગથી બજેટ જોગવાઈ કરવાની શરૂઆત કરવામાં આવેલ હતી. તેમજ શરૂઆતમાં રાજ્યનાં પ્રોજેકટ વિસ્તાર હેઠળ ભરૂચ પંચમહાલ, સુરત, વલસાડ, સાબરકાંઠા, વડોદરા અને ડાંગ મળીને કુલ ૦૭ જિલ્લાનાં ૩૨ તાલુકાઓનો સમાવેશ કરીને..

પદાધિકારીઓ

Tribal

 • શ્રી અનુપમ આનંદ.
  શ્રી અનુપમ આનંદ (આઈ.એ.એસ)
  સચિવ શ્રી,
  આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ,
  ગુજરાત
 • શ્રી રણજીતકુમાર જે.
  શ્રી રણજીતકુમાર જે. (આઈ.એ.એસ)
  કમિશનર, આદિજાતિ
  વિકાસ વિભાગ
  ગુજરાત

સમાચાર અને કાર્યક્રમો

Tribal

સૂચનાઓ
ટેન્ડર