શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી,
ગુજરાત રાજય
FacebookTwitterYoutube
કુલ આદિવાસી વસ્તી
89.17 Lacs
કુલ રાજ્ય બજેટ જોગવાઇ
14.75%
આદિવાસી જિલ્લાઓ
14
અનુસૂચિત જનજાતિ
25
આદિમ જુથો
5
સાક્ષરતા
દર
62%
આઈ.ટી.ડી.પી
કચેરીઓ
14

CoTD વિષે

રાજ્યનાં અંતરીયાળ આદિજાતિ વિસ્તારોનાં સર્વાગી વિકાસ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા સને ૧૯૭૬-૭૭ થી આદિજાતિ વિસ્તાર પેટા યોજનાનો અભિગમ અમલમાં મુકીને રાજ્યના બજેટમાં આ અંગેની અલગથી બજેટ જોગવાઈ કરવાની શરૂઆત કરવામાં આવેલ હતી. તેમજ શરૂઆતમાં રાજ્યનાં પ્રોજેકટ વિસ્તાર હેઠળ ભરૂચ પંચમહાલ, સુરત, વલસાડ, સાબરકાંઠા, વડોદરા અને ડાંગ મળીને કુલ ૦૭ જિલ્લાનાં ૩૨ તાલુકાઓનો સમાવેશ કરીને..

પદાધિકારીઓ

Tribal

 • શ્રી ગણપતભાઈ વસાવા
  શ્રી ગણપતભાઈ વસાવા
  માનનીય મંત્રીશ્રી,
  આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ,
  ગુજરાત
 • શ્રી રમણલાલ પાટકર
  શ્રી રમણલાલ પાટકર
  માનનીય રાજયકક્ષાના મંત્રીશ્રી
  આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ,
  ગુજરાત
 • શ્રી આર. જે. માંકડિયા
  શ્રી આર. જે. માંકડિયા
  કમિશનર, આદિજાતિ
  વિકાસ વિભાગ
  ગુજરાત

સમાચાર અને કાર્યક્રમો

Tribal

સૂચનાઓ
ટેન્ડર