૪૦૨ વિદ્યાસહાયકની ભરતીની જનરલ મેરીટ યાદી વિષયવાર પ્રસિદ્ધ કરવા બાબત | આદિજાતિ વિસ્‍તાર અને બિન આદિજાતિ વિસ્તારમાં નવા ગ્રાન્‍ટ ઇન એઇડ છાત્રાલયો શરૂ કરવા અંગેની જાહેરાત. | News and Events | eCitizen | Commissionerate of Tribal Development
Posted on ૪૦૨ વિદ્યાસહાયકની ભરતીની જનરલ મેરીટ યાદી વિષયવાર પ્રસિદ્ધ કરવા બાબત

૪૦૨ વિદ્યાસહાયકની ભરતીની જનરલ મેરીટ યાદી વિષયવાર પ્રસિદ્ધ કરવા બાબત

General merit list.pdf.
[English] [319 KB]
Also in this Section
News and Events