૪૦૨ વિદ્યાસહાયક વિષય/જાતિવાર મેરીટ લીસ્ટ મુજબની પસંદગી યાદી.(Provisional Merit List) | આદિજાતિ વિસ્‍તાર અને બિન આદિજાતિ વિસ્તારમાં નવા ગ્રાન્‍ટ ઇન એઇડ છાત્રાલયો શરૂ કરવા અંગેની જાહેરાત. | News and Events | eCitizen | Commissionerate of Tribal Development
Posted on caste subject wise merit list

૪૦૨ વિદ્યાસહાયક વિષય/જાતિવાર મેરીટ લીસ્ટ મુજબની પસંદગી યાદી(આ provisional મેરિટ યાદી છે સ્પોર્ટસ ક્વોટાના ગુણ ઉમેરીને નવી મેરિટ યાદી જાહેર કરવામાં આવ છે.) .

Also in this Section
News and Events