પ્રસ્તુતિઓ | અહેવાલો અને પ્રકાશનો | મુખ્ય પૃષ્ઠ | આદિજાતિ વિકાસ કમિશ્નર

Presentations


 

Sr. No. NameDownload File
1. Consultation/Meeting on "Strengthening National Capacities in Tribal Areas" On 10-11/03/2014
Download File
[English] [1,781 KB]
1. Forest Right Act - 2006
Download File
[English] [1,286 KB]
2. Tribal Sub Plan and Innovative Schemes
Download File
[English] [1,779 KB]
સંબંધિત કડીઓ
News and Events