વ્યવસાયિક તાલીમ | આર્થિક વિકાસ | રાજ્યકક્ષાની યોજનાઓ | કાર્યક્રમો અને યોજનાઓ | મુખ્ય પૃષ્ઠ | આદિજાતિ વિકાસ કમિશ્નર

gr

આદિજાતિ વિસ્તારના અનુસુચિત જનજાતિના ઓછું ભણેલા / અધવચ્ચે અભ્યાસ છોડી ગયેલા બેરોજગાર યુવાનોને વિવિધ વ્યવસાયોમાં તાલીમ આપી રોજગાર મેળવવા સક્ષમ બનાવવાના હેતુથી વ્યવસાયલક્ષી તાલીમ યોજના ભરત સરકારશ્રી દ્વારા ૧૦૦% કેન્દ્ર પુરસ્કૃત યોજના તરીકે વર્ષ ૧૯૯૨-૯૩ થી મંજુત થયેલ છે. જેનો અમલ વર્ષ ૧૯૯૩-૯૪ થી શરૂ થયેલ છે. હલમાં ૧૦ પૂરૂષ તાલીમ કેન્દ્રો તથા ૦૩ મહિલા તાલીમ કેન્દ્રો એમ બંન્ને મળી કુલ ૧૩ તાલીમ કેન્દ્રો કાર્યરત છે. દરેક તાલીમ કેન્દ્ર પર ૧૦૦ તાલીમાર્થીઓને પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. દરેક ટ્રેડમાં ૨૦ તાલીમાર્થીઓને તાલીમ આપવામાં આવે છે. એક કેન્દ્ર પર ૪ ટ્રેડ (વય્વસાય) ની જોગવાઈ છે. તાલીમાર્થીઓની અરજીઓ જાહેરાત દ્વારા મેળવવામાં આવે છે. આ વ્યવસાયિક તાલીમ કેન્દ્રો નીચેના વ્યવસાયોમાં તાલીમ આપે છે.

  1. રેડિયો / ટ્રાન્સમીટર રીપેરીંગ
  2. ઈલેક્ટ્રિશિયન
  3. ઓઈલ એન્જિન અને ડિઝલ મિકેનિક
  4. બ્યુટિ પાર્લર
  5. લેધર અને રેક્ઝીન કાર્ય
  6. રેફ્રિજરેટર રીપેરીંગ
  7. કોમ્પ્યુટર તાલીમ
  8. એમ્બ્રોઈડરી એન્ડ ફેન્સી વર્ક અને
  9. બેકરી ઉદ્યોગ અથવા સ્થાનિક જરૂરિયાતને અનુરૂપ ઉદ્યોગ. આ યોજનાનો અમલ પ્રાયોજના વહીવટદારશ્રીઓની કચેરી દ્વારા કરવામાં આવે છે. વ્યવસાયિક તાલીમ કેન્દ્ર દરેક તાલીમાર્થીને કોઈપણ બે વ્યવસાયની તાલીમ આપે છે. તાલીમ દરમ્યાન તાલીમાર્થીને મહિને રૂ. ૭૦૦ નું સ્ટાઈપેન્ડ મળે છે. અને રૂ. ૫૦૦૦ થી રૂ. ૧૦,૦૦૦ ની કિંમતના સ્વરોજગાર માટે સાધન / ઓજારો માટે સહાય આપવામાં આવે છે. તથા રૂ. ૧૦,૦૦૦ ની લોન આપવામાં આવે છે. તાલીમાર્થીના વાલીની વાર્ષિક આવક મર્યાદા રૂ. ૪૪,૫૦૦ સુધીની હોય છે.
 
વ્યવસાયિક તાલીમ
વ્યવસાયિક તાલીમ
1 of વ્યવસાયિક તાલીમ
સંબંધિત લીંક
સંબંધિત કડીઓ
News and Events